Na podstawie realizacji projektu pn.: „LEPSZA GMINA DLA SENIORÓW – KOMPLEKSOWY PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE  CZERWONAK”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, a także na „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

zapraszamy do złożenia oferty na najem powierzchni
Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Oferta – wzór.pdf

Oświadczenie o braku powiązań -wzór.pdf

Potwierdzenie odbioru oferty – wzór.pdf

Zapytanie ofertowe – najem lokalu.pdf

Protokół z wyboru wykonawcy.pdf