Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak od listopada 2018 r. prowadzi Centrum Wsparcia Seniora (w ramach projektu WRPO 7.2.2 „Lepsza gmina dla seniora”), które w sierpniu 2020 roku przekształciło się w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora. Jesteśmy również przedsiębiorstwem społecznym zatrudniającym na umowę o pracę 6 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W ramach ww. Centrum poniższym wsparciem zostało objętych ponad 450 osób
– usługi fizjoterapii i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej),
– usługi psychologiczne,
– wsparcie Klubu Seniora,
– wsparcie opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. 

Usługi świadczone są w pełni wyposażonym Centrum (gabinet fizjoterapii, gabinet kinezyterapii, gabinet psychologa, sala szkoleniowa) oraz w uzasadnionych przypadkach w miejscu zamieszkania. Dodatkowo w ramach współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Owińskach prowadzona była terapia z seniorami z urządzeniem CRDL. Urządzenie CRDL pomaga nawiązać kontakt z osobami, które nie są już w stanie porozumiewać się za pomocą słów. Zachęca do odwzajemniania i inicjowania kontaktu.

Specjalistyczne wsparcie w ramach Centrum kierowane jest również do opiekunów faktycznych osób zależnych. Opiekunowie korzystają z poniższego wsparcia: 

– dokształcania, w tym szkolenia/warsztaty wspomagające opiekę nad niesamodzielnymi osobami
– poradnictwa psychologicznego,
– poradnictwa społeczno-socjalnego.
– Mieszkania Wspomaganego tj. miejsca oferujące usługi dla osób niesamodzielnych, będących jednocześnie usługą “wytchnieniową” dla opiekunów faktycznych,
– rehabilitacji/usprawniania dla osób niesamodzielnych, pozwalających na zwiększenie ich samodzielności i tym samym usprawnienie/ ograniczenie zakresu opieki sprawowanej przez opiekunów faktycznych.

Od 13.10.2020 r. do 15.12.2020 r. Stowarzyszenie realizowało w ramach pożytku publicznego w trybie małego grantu przy dofinansowaniu z budżetu powiatu poznańskiego projekt „W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi  i neurologicznymi”, w ramach którego indywidualnym wsparciem i terapią psychologiczną obejmuje 10 osób z terenu powiatu poznańskiego oraz organizując zajęcia wspierające umysł w małych grupach.

W ramach Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu realizowaliśmy projekty:

-„Serce od serca  – 12.02.2021-30.11.2021r. pożytek publiczny Starostwa Powiatowego w Poznaniu  – zorganizowanie ponad 10 akcji na terenie całego powiatu poznańskiego – łącznie całym projektem objętych zostało ponad 200 osób, szycie poduszek oraz wsparcie fizjoterapeuty dla osób po mastektomii, profilaktyka walki z rakiem piersi.

– 14.02.2022-12.12.2022r. zorganizowanie 10 akcji na terenie całego powiatu poznańskiego – łącznie całym projektem objętych zostało ponad 200 osób, szycie poduszek oraz wsparcie psychologa dla osób po mastektomii, profilaktyka walki z rakiem piersi. W 2023 roku kontynuujemy projekt.

-„Centrum Wsparcia Seniorów w Owińskach”, 12.02.2021-30.11.2021r. – wykonanie minimum 150 usług dla seniorów – wsparciem objęto ponad 100 osób.

-„Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego”, 12.02.2021-30.11.2021r., pożytek publiczny Starostwa Powiatowego w Poznaniu – prowadzenie Klubu Seniora „Aktywny Senior” dla 25 seniorów z powiatu poznańskiego, wsparcie przez opiekunki osób starszych niepełnosprawnych – 3 osoby, rehabilitacja osób starszych – 12 osób.
14.02.2022-12.12.2022r., pożytek publiczny Starostwa Powiatowego w Poznaniu – prowadzenie Klubu Seniora „Aktywny Senior” dla 20 seniorów z powiatu poznańskiego – 25 spotkań, wsparcie przez opiekunki osób starszych niepełnosprawnych – 3 osoby, ćwiczenia dla 16 seniorów –16 spotkań , rehabilitacja osób starszych –20 osób, podolog dla osób starszych – 50 osób, warsztaty szydełkowe z innymi elementami technik artystycznych – 20 spotkań. W 2023 roku kontynuujemy projekt. Dodatkowo w 2023 roku realizowany jest projekt „Z seniorami w harcerską przygodę!”

-„ Lepsze jutro dla Osób Niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego”, 14.02.2022-12.12.2022r.
pożytek publiczny Starostwa Powiatowego w Poznaniu – prowadzenie telefonu wsparcia – 10 miesięcy, rehabilitacja/osteopatia 8 osób z niepełnosprawnościami  – 40 usług,  wsparcie podologiczne dla 10 osób z niepełnosprawnościami – 20 usług, usługi uzupełniające – 16 usług.

-„W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi”, 30.04.2021-30.11.2021r., – wsparcie i terapia psychologiczną 15 osób z terenu powiatu poznańskiego oraz zajęcia grupowe dla 13 osób z terenu powiatu poznańskiego
14.02.2022-12.12.2022r. – wsparcie i terapia psychologiczna 12 osób z terenu powiatu poznańskiego  – 100 usług, oraz zajęcia grupowe dla ponad 30 osób z terenu powiatu poznańskiego. W 2023 roku kontynuujemy projekt. W 2023 roku realizowany będzie również projekt „Bliżej siebie. bliżej dziecka”– wsparcie psychologiczne dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.

– „Ty, Ja, My!” 14.02.2022-30.09.2022r.kontynuacja pilotażowego projektu zrealizowanego w 2021 finansowanego przez Starostę Powiatu Poznańskiego. W ramach projektu zorganizowano akcję na terenie powiatu poznańskiego, w działaniu wzięło udział 10 kobiet po mastektomii.
Akcja była szeroko promowana w mediach lokalnych i regionalnych, za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz z wykorzystaniem własnych kanałów komunikacyjnych.
W materiałach informacyjnych zostały zawarte informacje o źródłach finansowania oraz logotypy powiatu poznańskiego.
W trakcie każdej akcji „Ty, Ja, My”, zorganizowano:
* medyczny zabieg pigmentacji piersi dla 10 kobiet po mastektomii
* metamorfozę 10 kobiet po mastektomii – wsparcie stylistki, usługa makijażu, fryzjera
* działania  promujące profilaktykę walki z rakiem piersi
* wsparcie fizjoterapeutyczne dla osób po mastektomii
Finał akcji „Ty, Ja, My” zintegrowało środowisko osób po mastektomii i nadal promuje profilaktykę raka piersi wraz z profesjonalną, pamiątkową sesją zdjęciową dla uczestniczek akcji.

Projekty realizowane na zlecenie PFRON

-„W zdrowej psychice, zdrowy duch!”, 1.12.2020-30.04.2021r., finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, – indywidualne wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych potrzebujących pomocy psychologa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi z terenu powiatu poznańskiego. Łącznie wsparto 50 osób.

-„W zdrowej psychice, zdrowy duch!”, 1.06.2021-30.11.2021r., finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, – indywidualne wsparcie psychologa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych potrzebujących pomocy psychologa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi z terenu powiatu poznańskiego. Łącznie wsparto 48 osób.

-„W zdrowej psychice, zdrowy duch!”, 1.02.2022-31.12.2022 r. finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, – indywidualne wsparcie psychologa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych potrzebujących pomocy psychologa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi z terenu powiatu poznańskiego. Łącznie wsparto 44 osoby.

Projekt realizowany na zlecenie ROPS 

– „Pro Baby – droga do wczesnego wsparcia dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności”, 1.06.2021-30.11.2021r., współfinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego, – wsparcie rodzin z dziećmi z podejrzeniem niepełnosprawności (20 rodzin), wsparcie zbiórek publicznych dla dzieci z niepełnosprawnością.

„Pro Baby – droga do wczesnego wsparcia dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności”, 16.05.2022-30.11.2022r., współfinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego, – wsparcie rodzin z dziećmi z podejrzeniem niepełnosprawności (21 rodzin), wizyty patronażowe dla rodzin z dziećmi 0-1 rok (20 osób), grupa wsparcia – spotkania ze specjalistami, wsparcie zbiórek publicznych dla dzieci z niepełnosprawnością.

Moja Chwila – wsparcie dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami 

Jako Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak wraz z grupą wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami „Pora na nas” pod opieką Anny Drajer realizowaliśmy projekt „Moja chwila – wsparcie dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami”. Projekt był realizowany przy współfinansowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach konkursu „Wsparcie rodziny – edycja 2022”.

W ramach projektu zrealizowane zostało wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnościami – opiekunów i rodzeństwa osób z niepełnosprawnościami z terenu Wielkopolski, poprzez prowadzenie zajęć z różnymi specjalistami.
– przeprowadzono działania rehabilitacyjne i terapeutyczne, zajęcia specjalistyczne dla rodziców i rodzeństwa osób z niepełnosprawnościami oraz wspomaganie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Kontynuowano spotkania grupy wsparcia „Pora na nas” dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizowano warsztaty (m.in. plastyczne, florystyczne, dietetyczne itp.) oraz zajęcia taneczne. Spotkania były bezpłatne dla uczestników.
Głównym działaniem było indywidualne wsparcie dla rodziców i rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami. Łącznie odbyło się w ramach projektu 155 wizyt u podologa, osteopaty, logopedy, na terapii ręki, integracji sensorycznej, czytaniu sylabowym oraz innych dostępnych specjalistów w zależności od zgłaszanych potrzeb i możliwości.
Zorganizowaliśmy również zajęcia taneczne z instruktorem tańca dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, zajęcia były bezpłatne dla uczestników. 

Wsparcie dla osób przybyłych z Ukrainy, w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

W zakresie wsparcia oferujemy usługi tj.: rehabilitacja ruchowa, z zakresu osteopatii, psychologiczne, podologiczne, zajęcia integracyjne dla dzieci.
Wsparcie otrzymały osoby, które aktualnie mieszkają na terenie gminy Czerwonak.
Usługi są nieodpłatne, realizowane w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach w ramach działalności Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak, poprzez projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, poddziałanie 7.3.2 WRPO 2014+.
Prowadzimy również w ramach naszej działalności statutowej nieodpłatne wsparcie dla rodzin z Ukrainy oraz prowadziliśmy zbiórkę rzeczy 

Program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy

– realizacja projektu „Świadomi obywatele gminy Czerwonak” – Program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy – celem projektu było podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Czerwonak w zakresie praw obywatelskich i możliwości korzystania przez nich z narzędzi partycypacji społecznej w okresie 10.2021-09.2022

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

– realizacja projektu „Obywatelska gmina Czerwonak” – PO FIO – celem projektu jest w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2023 r. podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Czerwonak w zakresie praw obywatelskich i możliwości korzystania przez nich z narzędzi partycypacji społecznej oraz wypracowanie w ramach panelu obywatelskiego rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekologicznemu gminy Czerwonak.

Bezpieczny i zintegrowany Senior z Gminy Czerwonak – Aktywni +

W ramach „Bezpieczny i zintegrowany Senior z Gminy Czerwonak” w programie na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, w okresie czerwiec – grudzień 2022 roku, zrealizowane zostały, takie działania jak:

– organizacja spotkań międzypokoleniowych pomiędzy seniorami, a młodzieżą z drużyn harcerskich, których celem była wymiana doświadczeń oraz rozwój wspólnych pasji.
–  spacery z instruktorem Nordic Walking. Podczas spacerów były poruszane również zagadnienia związane z bezpieczeństwem.
W ramach współpracy seniorów z młodzieżą zostały przygotowane: film edukacyjny – „Bezpieczny senior i wnuk na drodze”, śpiewnik „Piosenka z historią”, album z wierszykami/anegdotami o uczestnikach projektu (seniorach), projekt koszulek oraz ich druk dla wszystkich uczestników. Ponadto dla seniorów zostały zorganizowane: zajęcia „Pozytywna starość” oraz warsztaty międzypokoleniowe.
Zorganizowaliśmy cykl spotkań ze specjalistami w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w sieci, przeciwdziałaniu tzw. „oszustwom na wnuczka”, przeciwdziałaniu przemocy domowej, prawa konsumenckiego i innych zagrożeń oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Wynikiem działań było przygotowanie dokumentu ze standardami „Bezpieczny Senior na drodze i w sieci”.
Zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny do bazy harcerskiej.
Prowadziliśmy „Centrum wsparcia dla seniorów”, który obejmował prowadzenie telefonu wsparcia, poradnictwo prawne, psychologiczne, informatyczne, obywatelskie i socjalne m.in. poprzez:
– wsparcie psychologa dla wszystkich seniorów potrzebujących pomocy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi oraz wsparcie ich rodzin,
– nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych na terenie gmin w celu skoordynowania organizowanej pomocy,
– wsparcie opiekuna osób starszych,
– wsparcie radcy prawnego,
– wsparcie informatyka i innych wybranych specjalistów.

Ponadto nasze członkinie Karolina Wasilewska-Waligórska oraz Justyna Szukalska-Maćkowiak organizują z powodzeniem akcję Serce od Serca szyjąc poduszki, które zostały bezpłatnie przekazane kobietom mastektomii. Organizacja akcji odbywa się przy ścisłej współpracy z powiatem poznańskim również poza trybem konkursowym. Również we współpracy z powiatem poznańskim w Trzaskowie w tym roku miał miejsce finał projektu „Ty ja my”, czyli niezwykłe spotkanie dla kobiet zmagających się z nowotworem piersi. Panie zmagające się z nowotworem piersi skorzystały z profesjonalnych zabiegów kosmetycznych, miały do dyspozycji fryzjerkę, wizażystkę, a także stylistkę. Podsumowaniem była sesja fotograficzna.

Stowarzyszenie może pochwalić się także innymi podjętymi z sukcesem inicjatywami:

– przedstawienie uchwały dot. „Budżetu Obywatelskiego” – jako pierwsza gmina wiejska w Polsce
– serwis „Naprawmy to!” dający mieszkańcom możliwość zgłaszania problemów, usterek czy niedogodności jakie zauważają w swoich miejscowościach – powiadomienia od mieszkańców są rozsyłane do urzędu gminy i innych instytucji, dzięki czemu serwis ma bogate zaplecze instytucjonalne i może rozwiązywać różnorodne problemy. Za działanie serwisu Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak wraz z Gminą Czerwonak zostały nominowane do nagród: Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP oraz Super Samorząd
– realizacja projektu „Poradnictwo prawne i obywatelskie w gminie Czerwonak i Murowana Goślina” w ramach PO FIO – okres realizacji: 05.2016-11.2017 – w ramach proj. zrealizowano 1599 porad prawnych i obywatelskich oraz przeprowadzono dla studentów cykl działań edukacyjnych w zakresie edukacji prawnoobywatelskiej
– realizacja proj. „Myśl lokalnie, działaj globalnie” współfinansowanego z funduszy UE w ramach międzynarodowego konkursu LADDER „Regranting: wsparcie działań lokalnych na rzecz edukacji dla rozwoju” – przedmiotem projektu był cykl działań edukacyjno-aktywizujących skierowanych do mieszkańców Gm. Czerwonak, związanych z kształtowaniem postaw i wzrostem świadomości w zakresie powiązań między aktywnością na poziomie lokalnym i jej wpływem na sprawy globalne. W ramach proj. zrealizowane zostały m.in. warsztaty dla lokalnych liderów społecznych, cykl 3 warsztatów dla młodzieży połączonych z integracją o tematyce związanej z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem ekosystemów oraz debaty i dyskusje.
– realizacja projektu – „Poradnictwo prawne i obywatelskie w gminie Czerwonak – II edycja” w ramach PO FIO – okres realizacji: 06.2018-12.2019 – w ramach proj. zrealizowano 1752 porady prawne i obywatelskie oraz dwa cykle zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej z zakresu partycypacji społ. i założeń społ. obywatelskiego.
– realizacja projektu „Świadomi obywatele gminy Czerwonak” – Program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy – celem projektu było podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Czerwonak w zakresie praw obywatelskich i możliwości korzystania przez nich z narzędzi partycypacji społecznej w okresie 10.2021-09.2022
– realizacja projektu „Obywatelska gmina Czerwonak” – PO FIO – celem projektu jest w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2023 r. podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Czerwonak w zakresie praw obywatelskich i możliwości korzystania przez nich z narzędzi partycypacji społecznej oraz wypracowanie w ramach panelu obywatelskiego rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekologicznemu gminy Czerwonak.

Byliśmy patronem grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu Wielkopolska Wiara oraz wspieramy działania Fundacji Nasze Podwórko i Towarzystwa Historycznego Molendium dbającego o budowanie tożsamości oraz pielęgnowanie lokalnej historii. W ramach wspólnych działań pozyskaliśmy środki z LGD Trakt Piastów na zakup niezbędnego sprzętu do stworzenia cyfrowego archiwum miejscowości gminy Czerwonak. 

Realizujemy ponadto wiele działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez współorganizowanie festynów, akcji społecznych czy zbiórek publicznych. 

 

Close Menu