Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak od listopada 2018 r. prowadzi Centrum Wsparcia Seniora (w ramach projektu WRPO 7.2.2 „Lepsza gmina dla seniora”), które w sierpniu 2020 roku przekształciło się w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora. Jesteśmy również przedsiębiorstwem społecznym zatrudniającym na umowę o pracę 6 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W ramach ww. Centrum poniższym wsparciem zostało objętych ponad 450 osób
– usługi fizjoterapii i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej),
– usługi psychologiczne,
– wsparcie Klubu Seniora,
– wsparcie opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. 

Usługi świadczone są w pełni wyposażonym Centrum (gabinet fizjoterapii, gabinet kinezyterapii, gabinet psychologa, sala szkoleniowa) oraz w uzasadnionych przypadkach w miejscu zamieszkania. Dodatkowo w ramach współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Owińskach prowadzona była terapia z seniorami z urządzeniem CRDL. Urządzenie CRDL pomaga nawiązać kontakt z osobami, które nie są już w stanie porozumiewać się za pomocą słów. Zachęca do odwzajemniania i inicjowania kontaktu.

Specjalistyczne wsparcie w ramach Centrum kierowane jest również do opiekunów faktycznych osób zależnych. Opiekunowie korzystają z poniższego wsparcia: 

– dokształcania, w tym szkolenia/warsztaty wspomagające opiekę nad niesamodzielnymi osobami
– poradnictwa psychologicznego,
– poradnictwa społeczno-socjalnego.
– Mieszkania Wspomaganego tj. miejsca oferujące usługi dla osób niesamodzielnych, będących jednocześnie usługą “wytchnieniową” dla opiekunów faktycznych,
– rehabilitacji/usprawniania dla osób niesamodzielnych, pozwalających na zwiększenie ich samodzielności i tym samym usprawnienie/ ograniczenie zakresu opieki sprawowanej przez opiekunów faktycznych.

Od 13.10.2020 r. do 15.12.2020 r. Stowarzyszenie realizowało w ramach pożytku publicznego w trybie małego grantu przy dofinansowaniu z budżetu powiatu poznańskiego projekt „W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi  i neurologicznymi”, w ramach którego indywidualnym wsparciem i terapią psychologiczną obejmuje 10 osób z terenu powiatu poznańskiego oraz organizując zajęcia wspierające umysł w małych grupach.

W ramach Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu realizowaliśmy projekty:

-„Serce od serca  – 12.02.2021-30.11.2021r. pożytek publiczny Starostwa Powiatowego w Poznaniu  – zorganizowanie ponad 10 akcji na terenie całego powiatu poznańskiego – łącznie całym projektem objętych zostało ponad 200 osób, szycie poduszek oraz wsparcie fizjoterapeuty dla osób po mastektomii, profilaktyka walki z rakiem piersi.

– 14.02.2022-12.12.2022r. zorganizowanie 10 akcji na terenie całego powiatu poznańskiego – łącznie całym projektem objętych zostało ponad 200 osób, szycie poduszek oraz wsparcie psychologa dla osób po mastektomii, profilaktyka walki z rakiem piersi. W 2023 roku kontynuujemy projekt.

-„Centrum Wsparcia Seniorów w Owińskach”, 12.02.2021-30.11.2021r. – wykonanie minimum 150 usług dla seniorów – wsparciem objęto ponad 100 osób.

-„Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego”, 12.02.2021-30.11.2021r., pożytek publiczny Starostwa Powiatowego w Poznaniu – prowadzenie Klubu Seniora „Aktywny Senior” dla 25 seniorów z powiatu poznańskiego, wsparcie przez opiekunki osób starszych niepełnosprawnych – 3 osoby, rehabilitacja osób starszych – 12 osób.
14.02.2022-12.12.2022r., pożytek publiczny Starostwa Powiatowego w Poznaniu – prowadzenie Klubu Seniora „Aktywny Senior” dla 20 seniorów z powiatu poznańskiego – 25 spotkań, wsparcie przez opiekunki osób starszych niepełnosprawnych – 3 osoby, ćwiczenia dla 16 seniorów –16 spotkań , rehabilitacja osób starszych –20 osób, podolog dla osób starszych – 50 osób, warsztaty szydełkowe z innymi elementami technik artystycznych – 20 spotkań. W 2023 roku kontynuujemy projekt. Dodatkowo w 2023 roku realizowany jest projekt „Z seniorami w harcerską przygodę!”

-„ Lepsze jutro dla Osób Niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego”, 14.02.2022-12.12.2022r.
pożytek publiczny Starostwa Powiatowego w Poznaniu – prowadzenie telefonu wsparcia – 10 miesięcy, rehabilitacja/osteopatia 8 osób z niepełnosprawnościami  – 40 usług,  wsparcie podologiczne dla 10 osób z niepełnosprawnościami – 20 usług, usługi uzupełniające – 16 usług.

-„W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi”, 30.04.2021-30.11.2021r., – wsparcie i terapia psychologiczną 15 osób z terenu powiatu poznańskiego oraz zajęcia grupowe dla 13 osób z terenu powiatu poznańskiego
14.02.2022-12.12.2022r. – wsparcie i terapia psychologiczna 12 osób z terenu powiatu poznańskiego  – 100 usług, oraz zajęcia grupowe dla ponad 30 osób z terenu powiatu poznańskiego. W 2023 roku kontynuujemy projekt. W 2023 roku realizowany będzie również projekt „Bliżej siebie. bliżej dziecka”– wsparcie psychologiczne dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.

– „Ty, Ja, My!” 14.02.2022-30.09.2022r.kontynuacja pilotażowego projektu zrealizowanego w 2021 finansowanego przez Starostę Powiatu Poznańskiego. W ramach projektu zorganizowano akcję na terenie powiatu poznańskiego, w działaniu wzięło udział 10 kobiet po mastektomii.
Akcja była szeroko promowana w mediach lokalnych i regionalnych, za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz z wykorzystaniem własnych kanałów komunikacyjnych.
W materiałach informacyjnych zostały zawarte informacje o źródłach finansowania oraz logotypy powiatu poznańskiego.
W trakcie każdej akcji „Ty, Ja, My”, zorganizowano:
* medyczny zabieg pigmentacji piersi dla 10 kobiet po mastektomii
* metamorfozę 10 kobiet po mastektomii – wsparcie stylistki, usługa makijażu, fryzjera
* działania  promujące profilaktykę walki z rakiem piersi
* wsparcie fizjoterapeutyczne dla osób po mastektomii
Finał akcji „Ty, Ja, My” zintegrowało środowisko osób po mastektomii i nadal promuje profilaktykę raka piersi wraz z profesjonalną, pamiątkową sesją zdjęciową dla uczestniczek akcji.

Projekty realizowane na zlecenie PFRON

-„W zdrowej psychice, zdrowy duch!”, 1.12.2020-30.04.2021r., finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, – indywidualne wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych potrzebujących pomocy psychologa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi z terenu powiatu poznańskiego. Łącznie wsparto 50 osób.

-„W zdrowej psychice, zdrowy duch!”, 1.06.2021-30.11.2021r., finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, – indywidualne wsparcie psychologa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych potrzebujących pomocy psychologa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi z terenu powiatu poznańskiego. Łącznie wsparto 48 osób.

-„W zdrowej psychice, zdrowy duch!”, 1.02.2022-31.12.2022 r. finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, – indywidualne wsparcie psychologa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych potrzebujących pomocy psychologa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi z terenu powiatu poznańskiego. Łącznie wsparto 44 osoby.

Projekt realizowany na zlecenie ROPS 

– „Pro Baby – droga do wczesnego wsparcia dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności”, 1.06.2021-30.11.2021r., współfinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego, – wsparcie rodzin z dziećmi z podejrzeniem niepełnosprawności (20 rodzin), wsparcie zbiórek publicznych dla dzieci z niepełnosprawnością.

„Pro Baby – droga do wczesnego wsparcia dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności”, 16.05.2022-30.11.2022r., współfinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego, – wsparcie rodzin z dziećmi z podejrzeniem niepełnosprawności (21 rodzin), wizyty patronażowe dla rodzin z dziećmi 0-1 rok (20 osób), grupa wsparcia – spotkania ze specjalistami, wsparcie zbiórek publicznych dla dzieci z niepełnosprawnością.

Moja Chwila – wsparcie dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami 

Jako Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak wraz z grupą wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami „Pora na nas” pod opieką Anny Drajer realizowaliśmy projekt „Moja chwila – wsparcie dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami”. Projekt był realizowany przy współfinansowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach konkursu „Wsparcie rodziny – edycja 2022”.

W ramach projektu zrealizowane zostało wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnościami – opiekunów i rodzeństwa osób z niepełnosprawnościami z terenu Wielkopolski, poprzez prowadzenie zajęć z różnymi specjalistami.
– przeprowadzono działania rehabilitacyjne i terapeutyczne, zajęcia specjalistyczne dla rodziców i rodzeństwa osób z niepełnosprawnościami oraz wspomaganie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Kontynuowano spotkania grupy wsparcia „Pora na nas” dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizowano warsztaty (m.in. plastyczne, florystyczne, dietetyczne itp.) oraz zajęcia taneczne. Spotkania były bezpłatne dla uczestników.
Głównym działaniem było indywidualne wsparcie dla rodziców i rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami. Łącznie odbyło się w ramach projektu 155 wizyt u podologa, osteopaty, logopedy, na terapii ręki, integracji sensorycznej, czytaniu sylabowym oraz innych dostępnych specjalistów w zależności od zgłaszanych potrzeb i możliwości.
Zorganizowaliśmy również zajęcia taneczne z instruktorem tańca dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, zajęcia były bezpłatne dla uczestników. 

Wsparcie dla osób przybyłych z Ukrainy, w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

W zakresie wsparcia oferujemy usługi tj.: rehabilitacja ruchowa, z zakresu osteopatii, psychologiczne, podologiczne, zajęcia integracyjne dla dzieci.
Wsparcie otrzymały osoby, które aktualnie mieszkają na terenie gminy Czerwonak.
Usługi są nieodpłatne, realizowane w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach w ramach działalności Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak, poprzez projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, poddziałanie 7.3.2 WRPO 2014+.
Prowadzimy również w ramach naszej działalności statutowej nieodpłatne wsparcie dla rodzin z Ukrainy oraz prowadziliśmy zbiórkę rzeczy 

Program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy

– realizacja projektu „Świadomi obywatele gminy Czerwonak” – Program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy – celem projektu było podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Czerwonak w zakresie praw obywatelskich i możliwości korzystania przez nich z narzędzi partycypacji społecznej w okresie 10.2021-09.2022

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

– realizacja projektu „Obywatelska gmina Czerwonak” – PO FIO – celem projektu jest w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2023 r. podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Czerwonak w zakresie praw obywatelskich i możliwości korzystania przez nich z narzędzi partycypacji społecznej oraz wypracowanie w ramach panelu obywatelskiego rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekologicznemu gminy Czerwonak.

Bezpieczny i zintegrowany Senior z Gminy Czerwonak – Aktywni +

W ramach „Bezpieczny i zintegrowany Senior z Gminy Czerwonak” w programie na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, w okresie czerwiec – grudzień 2022 roku, zrealizowane zostały, takie działania jak:

– organizacja spotkań międzypokoleniowych pomiędzy seniorami, a młodzieżą z drużyn harcerskich, których celem była wymiana doświadczeń oraz rozwój wspólnych pasji.
–  spacery z instruktorem Nordic Walking. Podczas spacerów były poruszane również zagadnienia związane z bezpieczeństwem.
W ramach współpracy seniorów z młodzieżą zostały przygotowane: film edukacyjny – „Bezpieczny senior i wnuk na drodze”, śpiewnik „Piosenka z historią”, album z wierszykami/anegdotami o uczestnikach projektu (seniorach), projekt koszulek oraz ich druk dla wszystkich uczestników. Ponadto dla seniorów zostały zorganizowane: zajęcia „Pozytywna starość” oraz warsztaty międzypokoleniowe.
Zorganizowaliśmy cykl spotkań ze specjalistami w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w sieci, przeciwdziałaniu tzw. „oszustwom na wnuczka”, przeciwdziałaniu przemocy domowej, prawa konsumenckiego i innych zagrożeń oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Wynikiem działań było przygotowanie dokumentu ze standardami „Bezpieczny Senior na drodze i w sieci”.
Zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny do bazy harcerskiej.
Prowadziliśmy „Centrum wsparcia dla seniorów”, który obejmował prowadzenie telefonu wsparcia, poradnictwo prawne, psychologiczne, informatyczne, obywatelskie i socjalne m.in. poprzez:
– wsparcie psychologa dla wszystkich seniorów potrzebujących pomocy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi oraz wsparcie ich rodzin,
– nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych na terenie gmin w celu skoordynowania organizowanej pomocy,
– wsparcie opiekuna osób starszych,
– wsparcie radcy prawnego,
– wsparcie informatyka i innych wybranych specjalistów.

Ponadto nasze członkinie Karolina Wasilewska-Waligórska oraz Justyna Szukalska-Maćkowiak organizują z powodzeniem akcję Serce od Serca szyjąc poduszki, które zostały bezpłatnie przekazane kobietom mastektomii. Organizacja akcji odbywa się przy ścisłej współpracy z powiatem poznańskim również poza trybem konkursowym. Również we współpracy z powiatem poznańskim w Trzaskowie w tym roku miał miejsce finał projektu „Ty ja my”, czyli niezwykłe spotkanie dla kobiet zmagających się z nowotworem piersi. Panie zmagające się z nowotworem piersi skorzystały z profesjonalnych zabiegów kosmetycznych, miały do dyspozycji fryzjerkę, wizażystkę, a także stylistkę. Podsumowaniem była sesja fotograficzna.

Stowarzyszenie może pochwalić się także innymi podjętymi z sukcesem inicjatywami:

– przedstawienie uchwały dot. „Budżetu Obywatelskiego” – jako pierwsza gmina wiejska w Polsce
– serwis „Naprawmy to!” dający mieszkańcom możliwość zgłaszania problemów, usterek czy niedogodności jakie zauważają w swoich miejscowościach – powiadomienia od mieszkańców są rozsyłane do urzędu gminy i innych instytucji, dzięki czemu serwis ma bogate zaplecze instytucjonalne i może rozwiązywać różnorodne problemy. Za działanie serwisu Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak wraz z Gminą Czerwonak zostały nominowane do nagród: Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP oraz Super Samorząd
– realizacja projektu „Poradnictwo prawne i obywatelskie w gminie Czerwonak i Murowana Goślina” w ramach PO FIO – okres realizacji: 05.2016-11.2017 – w ramach proj. zrealizowano 1599 porad prawnych i obywatelskich oraz przeprowadzono dla studentów cykl działań edukacyjnych w zakresie edukacji prawnoobywatelskiej
– realizacja proj. „Myśl lokalnie, działaj globalnie” współfinansowanego z funduszy UE w ramach międzynarodowego konkursu LADDER „Regranting: wsparcie działań lokalnych na rzecz edukacji dla rozwoju” – przedmiotem projektu był cykl działań edukacyjno-aktywizujących skierowanych do mieszkańców Gm. Czerwonak, związanych z kształtowaniem postaw i wzrostem świadomości w zakresie powiązań między aktywnością na poziomie lokalnym i jej wpływem na sprawy globalne. W ramach proj. zrealizowane zostały m.in. warsztaty dla lokalnych liderów społecznych, cykl 3 warsztatów dla młodzieży połączonych z integracją o tematyce związanej z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem ekosystemów oraz debaty i dyskusje.
– realizacja projektu – „Poradnictwo prawne i obywatelskie w gminie Czerwonak – II edycja” w ramach PO FIO – okres realizacji: 06.2018-12.2019 – w ramach proj. zrealizowano 1752 porady prawne i obywatelskie oraz dwa cykle zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej z zakresu partycypacji społ. i założeń społ. obywatelskiego.
– realizacja projektu „Świadomi obywatele gminy Czerwonak” – Program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy – celem projektu było podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Czerwonak w zakresie praw obywatelskich i możliwości korzystania przez nich z narzędzi partycypacji społecznej w okresie 10.2021-09.2022
– realizacja projektu „Obywatelska gmina Czerwonak” – PO FIO – celem projektu jest w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2023 r. podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Czerwonak w zakresie praw obywatelskich i możliwości korzystania przez nich z narzędzi partycypacji społecznej oraz wypracowanie w ramach panelu obywatelskiego rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekologicznemu gminy Czerwonak.

Byliśmy patronem grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu Wielkopolska Wiara oraz wspieramy działania Fundacji Nasze Podwórko i Towarzystwa Historycznego Molendium dbającego o budowanie tożsamości oraz pielęgnowanie lokalnej historii. W ramach wspólnych działań pozyskaliśmy środki z LGD Trakt Piastów na zakup niezbędnego sprzętu do stworzenia cyfrowego archiwum miejscowości gminy Czerwonak. 

Realizujemy ponadto wiele działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez współorganizowanie festynów, akcji społecznych czy zbiórek publicznych.