Sprawozdanie finansowe 2022 Lepsza Gmina Czerwonak – pobierz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 rok:

1) Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

2) Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach – nie dotyczy

4) struktura przychodów

Składki członkowskie – 3 475,00 zł
Sprzedaż usług – 199 820,83 zł
Dotacje – 598 139,25 zł
Darowizny -27 572,55 zł
Pozostałe przychody operacyjne – 512,77 zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Okres Okres
Pozycja bieżący ubiegły
B. Koszty działalności operacyjnej 884 647,80 544 998,49
  I. Amortyzacja 0,00 16 974,00
  II. Zużycie materiałów i energii 128 025,76 23 646,71
  III. Usługi obce 316 572,98 143 044,56
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 529,60 1 270,40
  V. Wynagrodzenia 369 882,49 300 788,12
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 67 391,97 57 281,70
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 245,00 1 993,00

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego – nie dotyczy
7) jednostka nie posiada statusu OPP


Sprawozdanie finansowe 2020 Lepsza Gmina Czerwonak- pobierz


Sprawozdanie finansowe 2019 Lepsza Gmina Czerwonak – pobierz