Sprawozdanie 2019 Lepsza Gmina Czerwonak

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok:

1) Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

2) Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach – nie dotyczy

4) struktura przychodów

Składki członkowskie – 3 550 zł

Dotacje – 427 452,74 zł

Darowizny 1 000,00 zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

 

Okres Okres
Pozycja ubiegły bieżący
B. Koszty działalności operacyjnej 434 871,25 625 803,68
  I. Amortyzacja 0,00 0,00
  II. Zużycie materiałów i energii 151 014,76 33 125,58
  III. Usługi obce 251 710,06 373 330,78
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00 873,77
  V. Wynagrodzenia 26 888,74 185 272,85
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5 257,69 33 200,70

 

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego – nie dotyczy

7) jednostka nie posiada statusu OPP

Close Menu