STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZA GMINA CZERWONAK

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw Nr 79 z 2001 roku, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Czerwonak, os. 40-lecia PRL 2/10, 62-004 Czerwonak , a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Czerwonak.

 

§ 3

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla celów nie zarobkowych.

 

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zawiązane jest na czas nieokreślony.

 

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników, powoływać biura oraz prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 8

Dochód z działalności służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru na którym działa Stowarzyszenie ze szczególnym uwzględnieniem gminy Czerwonak, poprzez prowadzenie:

a) działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

b) działań na rzecz integracji mieszkańców gminy

c) działalności na rzecz, kształtowania i ochrony środowiska

d) działalność na rzecz rozwoju sportu i rekreacji.

e) edukacji ekologicznej i propagowania działalności proekologicznej.

f) działań na rzecz rozwoju gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości

g) działań na rzecz rozwoju edukacji i kształcenia ustawicznego.

h) działań na rzecz ładu przestrzennego

i) działania na rzecz osób starszych, i niepełnosprawnych

 

§ 10

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

a) działanie na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku i tworzenia miejsc wypoczynku mieszkańcom Gminy

b) działania zmierzające do ochrony i tworzenia terenów zielonych oraz wód, propagowanie akcji, inicjatyw technologii i rozwiązań ekologicznych

c) realizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w tym realizację działań i projektów skierowanych na aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych

d) prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej, promowanie podmiotów i zamierzeń ukierunkowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

e) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie pobudzania wzrostu aktywności obywatelskiej

f) podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz towarzyszących mu zjawisk marginalizacji i wykluczenia społecznego

g) organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych

h) inicjowanie, opracowywanie i promocję projektów rozwoju Gminy Czerwonak wraz z gminami sąsiednimi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju

i) współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i jej jednostek pomocniczych w zakresie przygotowywania i realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury i gospodarki

j) inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla i z udziałem lokalnej społeczności

k) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych

l) organizację szkoleń, seminariów, udział w wystawach, targach, prezentacjach oraz aktywizację ludności wiejskiej

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

 

§ 13

Członkiem zwyczajnym staje się osoba fizyczna po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia i jest zobowiązany przedstawić pisemną pozytywną opinię dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 15

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

§ 17

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 

§ 18

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 

§ 20

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§ 21

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 22

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,

b) wykluczenia przez Zarząd:

1) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

2) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

§ 23

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

 

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 25

Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przez członków Stowarzyszenia

b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.

 

§ 26

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 27

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 28

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 29

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na 2 lata, powiadamiając Członka Stowarzyszenia z 14- dniowym wyprzedzeniem o terminie zebrania w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia

 

§ 30

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 31

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 

§ 32

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

§ 33

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§ 34

Zarząd składa się z 4-7 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

 

§ 35

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 36

Podejmowanie uchwał zarządu odbywa się poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma prezes stowarzyszenia.

 

§ 37

Do kompetencji Zarządu należą:

a) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
b) zwoływanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i przygotowywanie porządku obrad,
c) przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań z realizacji uchwał określających kierunki działania Stowarzyszenia,
d) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia, skreślania członka oraz stwierdzanie ustania członkostwa,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, oraz podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości określonej uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
f) zatrudnianie, zwalnianie i określanie treści stosunku pracy zatrudnionych w instytucjach powołanych przez Stowarzyszenie.
g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 

 

§ 38

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 

§ 39

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 

§ 40

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 41

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 42

Zarząd gospodaruje posiadanymi funduszami w ramach budżetu. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 43

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

– ze składek członkowskich,

– z innych świadczeń finansowych wnoszonych przez członków,

– z zapisów, darowizn, spadków, ofiarności publicznej i innych dochodów niestałych,

– z dotacji, grantów, subwencji itp.,

– z dochodów z własnej działalności
– z majątku Stowarzyszenia,

– z odsetek bankowych,

– z ofiarności publicznej,

– z innych przewidzianych prawem źródeł.

§ 44

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

§ 45

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów wydatkuje się na realizację celów Stowarzyszenia, z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców.

 

§ 46

Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 47

Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy, których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich, podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

 

§ 48

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Stowarzyszenie dokonuje Prezes Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 49

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 50

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 51

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Close Menu