STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZA GMINA CZERWONAK

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Czerwonak, os. Przylesie 2/10, 62-004 Czerwonak, a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Czerwonak.

§ 3

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla celów niezarobkowych.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może realizować samodzielne i wspólne projekty i pozyskiwać środki ze wszelkich źródeł samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi organizacjami, instytucjami państwowymi i osobami trzecimi – fizycznymi i prawnymi, może także zakładać lub przystępować do już istniejących spółek prawa handlowego lub innych podmiotów, w tym stowarzyszeń i fundacji, których cele działalności będą urzeczywistniły cele statutowe Stowarzyszenia. 
 3. Stowarzyszenie nie będzie tworzyło jednostek terenowych.

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zawiązane jest na czas nieokreślony.

 § 7

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz osoby i podmioty na podstawie umów cywilno-prawnych, powoływać biura oraz prowadzić działalność gospodarczą. 
 3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności związane z wykonywaną funkcją.

§ 8

Dochód z działalności służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru na którym działa Stowarzyszenie ze szczególnym uwzględnieniem gminy Czerwonak, poprzez prowadzenie:

a) działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

b) działań na rzecz integracji mieszkańców gminy,

c) działalności na rzecz, kształtowania i ochrony środowiska,

d) działalność na rzecz rozwoju sportu i rekreacji,

e) edukacji ekologicznej i propagowania działalności proekologicznej,

f) działań na rzecz rozwoju gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości,

g) działań na rzecz rozwoju edukacji i kształcenia ustawicznego,

h) działań na rzecz ładu przestrzennego,

i) działania na rzecz osób starszych, i niepełnosprawnych.

       § 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

a) działanie na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku i tworzenia miejsc wypoczynku mieszkańcom Gminy,

b) działania zmierzające do ochrony i tworzenia terenów zielonych oraz wód, propagowanie akcji, inicjatyw technologii i rozwiązań ekologicznych,

c) realizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w tym realizację działań i projektów skierowanych na aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych,

d) prowadzenie  wszechstronnej  działalności  informacyjnej,  promowanie  podmiotów i zamierzeń ukierunkowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

e) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie pobudzania wzrostu aktywności obywatelskiej,

f) podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz towarzyszących mu zjawisk marginalizacji i wykluczenia społecznego,

g) organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych,

h) inicjowanie, opracowywanie i promocję projektów rozwoju Gminy Czerwonak wraz z gminami sąsiednimi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

i) współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i jej jednostek pomocniczych w zakresie przygotowywania i realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury i gospodarki,

j) inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla i z udziałem lokalnej społeczności,

k) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,

l) organizację szkoleń, seminariów, udział w wystawach, targach, prezentacjach oraz aktywizację ludności wiejskiej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym staje się osoba fizyczna po złożeniu pisemnej deklaracji oraz pisemnej pozytywnej opinii dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§  20

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 21

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 22

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,

b) wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia;

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 23

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Zarządzanie Stowarzyszeniem odbywa się na zasadach demokratycznych. Stowarzyszenie może powoływać organ opiniodawczo-doradczy przy Stowarzyszeniu składający się ze specjalistów w danej dziedzinie lub inne ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników Stowarzyszenia lub innych interesariuszy; zasady ich działania oraz skład osobowy ustala Zarząd.

§ 25

1. Kadencja władz:

a) kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przez członków Stowarzyszenia,

b) członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.

2. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu nadzwyczajnego lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

§ 26

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 27

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 28

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 29

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na 2 lata, powiadamiając wszystkich członków Stowarzyszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie zebrania w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 30

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się i może podejmować uchwały, o ile weźmie w nim udział przynajmniej połowa ogólnej liczby członków.
 2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków nie uczestniczy liczba osób tworzących określone w ust. 1 quorum, Przewodniczący niezwłocznie wyznacza drugi termin po 15 minutach.
 3. W drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków obraduje i podejmuje uchwały jeżeli weźmie w nim udział przynajmniej 10 osób.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów.

§32

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 33

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 34

 1. Zarząd składa się z 4-9 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 35

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
 2. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 3. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

       5.Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. 

§ 36

Podejmowanie uchwał zarządu odbywa się poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma Prezes, a w razie jego nieobecności obecny, najstarszy wiekiem Wiceprezes.

§ 37

Do kompetencji Zarządu należą:

a) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

b) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków i przygotowywanie porządku obrad,

c) przedkładanie na Walnym Zgromadzenia Członkówa sprawozdań z realizacji uchwał określających kierunki działania Stowarzyszenia,

d) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia, skreślania członka oraz stwierdzanie ustania członkostwa,

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, oraz podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków,

f) zatrudnianie, zwalnianie i określanie treści stosunku pracy zatrudnionych w instytucjach powołanych przez Stowarzyszenie.

g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

§ 38

(Skreślony)

§ 39

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

2. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organ kontroli lub nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającą mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 40

(Skreślony)

§ 41

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 42

Zarząd gospodaruje posiadanymi funduszami w ramach budżetu. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

§ 43

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a) ze składek członkowskich,

b) z innych świadczeń finansowych wnoszonych przez członków,

c) z zapisów, darowizn, spadków, ofiarności publicznej i innych dochodów niestałych,

d) z dotacji, grantów, subwencji itp.,

e) z dochodów z własnej działalności,

f) z majątku Stowarzyszenia,

g) z odsetek bankowych,

h) z innych przewidzianych prawem źródeł.

§ 44

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 2. Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 45

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów wydatkuje się na realizację celów Stowarzyszenia, z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców.

§ 46

Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 47

Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich, podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 48

 1. Czynności Zarządu sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu.
 2. Zarząd może ustalić limity wynagrodzeń władz i pozostałej kadry Stowarzyszenia.
 3. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej nie mogą przekroczyć wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 50

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 51

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.