Na podstawie realizacji projektu pn.: „LEPSZA GMINA DLA SENIORÓW – KOMPLEKSOWY PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE  CZERWONAK”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, a także na „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Zapraszamy do złożenia oferty na najem powierzchni

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Oferta – wzór.pdf

Oświadczenie o braku powiązań -wzór.pdf

Potwierdzenie odbioru oferty – wzór.pdf

Zapytanie ofertowe – najem lokalu.pdf

Protokół z wyboru wykonawcy.pdf


Na podstawie realizacji projektu pn.: „LEPSZA GMINA DLA SENIORÓW – KOMPLEKSOWY PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE CZERWONAK”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, a także na „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

 

zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie kosztów dot. remontu lokalu Centrum Wsparcia Seniorów w Owińskach

Na podstawie realizacji projektu pn.: „LEPSZA GMINA DLA SENIORÓW – KOMPLEKSOWY PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE CZERWONAK”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, a także na „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadań Asystentów osób starszych, Opiekunów osób starszych oraz Fizjoterapeuty

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
CPV 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
CPV 98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne, osobiste

Na podstawie realizacji projektu pn.: „LEPSZA GMINA DLA SENIORÓW – KOMPLEKSOWY PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE CZERWONAK”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, a także na „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadań Asystenta osób starszych
Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
CPV 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
CPV 98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne, osobiste.

 

Na podstawie realizacji projektu pn.: „LEPSZA GMINA DLA SENIORÓW – KOMPLEKSOWY PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE CZERWONAK”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, a także na „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

zapraszamy do złożenia oferty na dostarczenie specjalistycznego sprzętu
Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne.

Na podstawie realizacji projektu pn.: „LEPSZA GMINA DLA SENIORÓW – KOMPLEKSOWY PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE CZERWONAK”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, a także na „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

 

zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie kosztów cateringu

Na podstawie realizacji projektu pn.: „LEPSZA GMINA DLA SENIORÓW – KOMPLEKSOWY
PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I ICH
OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE CZERWONAK”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, a także na „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie kosztów realizacji zajęć animacyjnych w Klubie
Seniora.