Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Czerwonak” jako Lider projektu wraz Partnerami projektu Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A.Gawrońska Sp.j. oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe w okresie 07.2018 – 06.2020 będzie realizować projekt pn. „Lepsza gmina dla seniorów – kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Czerwonak”.

Projekt będzie realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych realizowanych dla 162 niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców Gminy Czerwonak, poprzez redukcję barier i braków związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych i udzielenie poprzez Centrum Wsparcia Osób Starszych fachowego wsparcia dla ich 100 opiekunów faktycznych.

Wartość projektu: 1 338 647,92 zł

Wartość dofinansowania: 1 271 715,52 zł

Centrum Wsparcia Osób Starszych i ich Opiekunów Faktycznych będzie zlokalizowane w Owińskach przy ul. Poznańskiej 15 (w sąsiedztwie Centrum Ogrodniczego Prima Flora).

Udział w projekcie mogą wziąć osoby wyłącznie niesamodzielne tj. osoby, które ze względu na podeszły wiek (kobiety 60+; mężczyźni 65+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i z tego tytułu wymagającą opieki lub wsparcia opiekunów faktycznych.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą do projektu niesamodzielne osoby starsze zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie poprzez spełnianie dodatkowo jednej z poniższych przesłanek:

 1. dochód nie przekraczający 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej);
 2. orzeczona niepełnosprawność;
 3. długotrwała lub ciężka choroba (art. 7 ww. ustawy o pomocy społecznej).

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w projekcie będzie następowało poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej. W momencie otrzymania deklaracji zostanie nawiązany kontakt przez Koordynatora ds. Rekrutacji w celu weryfikacji danych i określenia statusu uczestnictwa w Projekcie oraz dla umówienia spotkania z Asystentem osoby starszej, którego celem jest przeprowadzenie wywiadu stanowiącego podstawę do opracowania Indywidualnego Planu Pomocy i przydzielenia jednego z czterech oferowanych pakietów wsparcia. W oparciu o ww. dokument zawarty zostanie Kontrakt na realizację wsparcia w projekcie.

Pakiety oferowanego wsparcia dla 162 niesamodzielnych osób starszych:

Pakiet 1

W skład pakietu wchodzą jednocześnie:

 • usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przez łącznie 10 miesięcy (2 edycje),
  w ilości średnio 2 godzin dziennie dla jednej osoby tj. od 1,5 godziny do 2,5 godzin zgodnie z przygotowanym i zaakceptowanym przez osobę niesamodzielną Indywidualnym Planem Pomocy, na bieżąco uaktualnianym i dopasowywanym do potrzeb (również w zakresie ilości przydzielonych godzin) przez Asystenta osoby starszej,
 • usługi teleopieki w formie  Bransoletki Życia monitorującej stan zdrowia seniorów – całodobowy monitoring przez 7 dni w tygodniu,
 • usługi świadczone w ramach Centrum Wsparcia Osób Starszych – 8h dziennie przez 5 dni w tygodniu:

– usługi za zakresu fizjoterapii i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej),

– wsparcie psychologiczne,

– usługi opiekuńcze świadczone w różnorodnym zakresem odpowiadające potrzebom osób niesamodzielnych w wieku senioralnym,

– w uzasadnionych przypadkach usługi realizowane m.in. w miejscu zamieszkania zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Pakiet 2

W skład pakietu wchodzą jednocześnie:

 • usługi świadczone w Mieszkaniu Wspomaganym przez łącznie 7 dni dla jednej osoby:

– min. 4 godzinna usługa świadczona przez Opiekuna osoby starszej,

– poradnictwo specjalistyczne,

– treningi/zabiegi dostosowane do indywidualnych potrzeb osób starszych,

– całodzienne wyżywienie i bezpłatny transport,

 • usługi świadczone w ramach Centrum Wsparcia Osób Starszych – 8h dziennie przez 5 dni w tygodniu:

– usługi za zakresu fizjoterapii i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej),

– wsparcie psychologiczne,

– usługi opiekuńcze świadczone w różnorodnym zakresem odpowiadające potrzebom osób niesamodzielnych w wieku senioralnym

– w uzasadnionych przypadkach usługi realizowane m.in. w miejscu zamieszkania zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Pakiet 3

W skład pakietu wchodzą jednocześnie:

 • usługi świadczone w ramach Klubu Seniora przez 10m-cy/grupę (2 spotkania w miesiącu po 8h)

– wsparcie w formie usług opiekuńczo-aktywizacyjno-integracyjnych, świadczonych przez Opiekuna Klubu Seniora, poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem technik terapii zajęciowej, w tym: arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii,

– wsparcie w formie usług usprawniania psycho-fizycznego świadczonych przez fizjoterapeutę oraz psychologa,

– zapewniony dojazd i wyżywienie,

– wydarzenia kulturalne (wyjazd do kina, teatru, na koncert).

 • usługi świadczone w ramach Centrum Wsparcia Osób Starszych – 8h dziennie przez 5 dni w tygodniu:

– usługi za zakresu fizjoterapii i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej),

– wsparcie psychologiczne,

– usługi opiekuńcze świadczone w różnorodnym zakresem odpowiadające potrzebom osób niesamodzielnych w wieku senioralnym,

– w uzasadnionych przypadkach usługi realizowane m.in. w miejscu zamieszkania zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Pakiet 4

W skład pakietu wchodzą jednocześnie:

 • usługi świadczone w ramach Centrum Wsparcia Osób Starszych – 8h dziennie przez 5 dni w tygodniu:

– usługi za zakresu fizjoterapii i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej),

– wsparcie psychologiczne,

– usługi opiekuńcze świadczone w różnorodnym zakresem odpowiadające potrzebom osób niesamodzielnych w wieku senioralnym

– w uzasadnionych przypadkach usługi realizowane m.in. w miejscu zamieszkania zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

 

W ramach projektu wsparcie otrzyma również 100 opiekunów faktycznych zrekrutowanych niesamodzielnych osób starszych. Na podstawie opracowanego Indywidualnego Planu Pomocy opiekunowie faktyczni otrzymają wsparcie w postaci:

 • Centrum Wsparcia Opiekunów oferujące:

– dokształcanie, w tym szkolenia/warsztaty wspomagające opiekę nad niesamodzielnym seniorem,

– poradnictwo psychologiczne,

– poradnictwo społeczno-socjalne.

 • Mieszkania Wspomagane tj. miejsca oferujące usługi dla osób niesamodzielnych, będących jednocześnie usługą “wytchnieniową” dla opiekunów faktycznych,
 • rehabilitacji/usprawniania dla osób niesamodzielnych, pozwalających na zwiększenie ich samodzielności i tym samym usprawnienie/ ograniczenie zakresu opieki sprawowanej przez opiekunów faktycznych.

Wszystkie ww. usługi były świadczone nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Czerwonak.

Realizacja projektu numer RPWP.07.02.02-30-0100/17 zakończyła się w dniu 28.09.2020 r. Istnieje możliwość odpłatnej kontynuacji wsparcia. Więcej informacji pod numerem telefonu 661 111 959 oraz na stronie www.cwris.org.