W ramach realizacji projektu zaplanowano poniższe działania:

  • Wdrożenie kompleksowego programu usług społecznych (świadczenie usług środowiskowych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych i innych usług wg potrzeb uczestników projektu).
  • Realizacja usług wytchnieniowych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestników projektu.
  • Realizacja usług wytchnieniowych w formie krótkookresowych pobytów dziennych w klubie seniora.
  • Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym.
  • Wdrażanie kompleksowego programu usług wsparcia dla opiekunów faktycznych uczestników projektu.

Grupa docelowa projektu:

  • 300 niesamodzielnych osób starszych i pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami
  • 105 opiekunów faktycznych uczestników projektu 

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych realizowanych w społeczności lokalnej dla niesamodzielnych osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców gminy Czerwonak, w okresie 12.2023-12.2026, poprzez redukcję barier i braków związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych 300 os. (168K/132M) i udzielenie poprzez Centrum Wsparcia fachowego wsparcia ich 105 opiekunów faktycznych (89K/16M).

Rezultaty projektu:

  • 300 osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej
  • 105 opiekunów faktycznych uczestników projektu objętych wsparciem
  • 16 miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej

Wartość projektu: 2 766 626,71zł

Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 1 936 638,69zł