Jedną z najważniejszych inicjatyw podjętych przez nas w ostatnich kilkunastu miesiącach był tzw. Budżet Obywatelski. Nasi przedstawiciele w Radzie Gminy przedstawili Wójtowi Gminy Czerwonak w 2013 roku pakiet 3 uchwał, których celem było wzmocnienie aktywności obywatelskiej. Wśród nich kluczowym projektem był właśnie Budżet Obywatelski.

Jesteśmy najprawdopodobniej pierwszą gminą wiejską w Polsce, która taki budżet wprowadziła. Budżety takie posiadają zazwyczaj duże miasta i nieliczne gminy miejsko-wiejskie.

Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym, to demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym każdy zainteresowany mieszkaniec decyduje o sposobie wydatkowania części środków z budżetu gminnego. To sami mieszkańcy zbierają pomysły, jak wydać te środki, dyskutują i w drodze głosowania podejmują decyzję.

Na wdrażanie budżetu obywatelskiego składa się kilka etapów: zgłaszanie projektów przez mieszkańców, weryfikacja przez niezależne gremium, poddanie pod głosowanie powszechne, wpisanie zwycięskich inicjatyw w przyszłoroczny budżet i realizacja tych inwestycji w ciągu jednego roku.

Wybór projektów przeznaczonych do realizacji zależy od zaangażowania mieszkańców, którzy wezmą udział w głosowaniu powszechnym. Budżet obywatelski integruje mieszkańców, sprawia, że zaczynają czuć się gospodarzami swojej okolicy i biorą większą odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją.

Do pierwszego Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego zostało zgłoszonych 40 projektów.

12 z nich nie spełniło wymogów formalno-prawnych określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Czerwonak i nie były one brane pod uwagę przez Zespół Opiniujący przy wyborze do głosowania powszechnego.

Do oceny przez Zespół Opiniujący pozostało 28 projektów. Kilka z nich zawierało podobne pomysły i zlokalizowane były na tym samym terenie. Na wniosek Zespołu Opiniującego i po uzyskaniu zgody autorów tych projektów, zostały one połączone. Ostatecznie do oceny przez Zespół Opiniujący pozostały 23 projekty.

Wybór projektów był bardzo trudny, gdyż wszystkie były bardzo ciekawe i zasługiwały na ich realizację. Dlatego też ostateczny wybór został dokonany poprzez głosowanie członków Zespołu Opiniującego.

W wyniku głosowania Zespół Opiniujący rekomendował Wójtowi Gminy Czerwonak 11 projektów, które poddane zostały pod głosowanie powszechne mieszkańcom Naszej Gminy.

Łączna wartość projektów, które zostały poddane głosowaniu jest bliska 1 miliona 100 tysięcy złotych. Do realizacji mogą zostać skierowane projekty o łącznej wartości nie przekraczającej 800 tysięcy złotych. Dlatego też od Państwa głosowania zależeć będzie, jakie projekty zostaną zrealizowane.

Głosowanie powszechne rozpoczęło się 14 lipca i potrwa do 14 września 2014 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi do 6 października 2014 roku.

Głosowanie odbywa się zarówno w formie elektronicznej poprzez wysłanie wypełnionej karty do głosowanie e-mailem na adres budzetobywatelski@czerwonak.pl oraz w tradycyjnej formie, poprzez wypełnienie papierowej karty do głosowania i złożenia głosu w wyznaczonych punktach określonych przez Wójta Gminy Czerwonak.

Gorąco zachęcamy do czynnego i licznego udziału w głosowaniu na projekty, które zostały rekomendowane do głosowania. Zachęcamy też do składania nowych projektów w kolejnych edycjach Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego.

Lista projektów, na które można głosować oraz list punktów, w których można oddać głos jest dostępna na stronie internetowej Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego: http://czerwonak.pl/budzetobywatelski/